با توجه به افزایش پایدار قیمت ارز در ماه گذشته و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرویس های میزبانی وب خارج از ایران و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین شرکت راهکارنوین نیز مجبور به افزایش قیمت سرویس های ذکر شده با ضریب درصد مشابه خواهد بود.

بنابراین در صورت عدم کاهش نرخ ارز تا هفته آینده، سرویس های زیر شامل افزایش قیمت خواهد بود:
- ثبت، تمدید و انتقال دامین های بین المللی
- سرویس های میزبانی وب ( سرورهای فرانسه )

توجه 1: افزایش قیمت شامل ثبت دامین های آی آر نمی باشد.
توجه 2: در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت های سرویس های مذکور به صورت متناسب تعدیل خواهد شد.


Thursday, January 5, 2017

« برگشت